Akcjonariat

Spółka pod firmą Sobienie Królewskie Spółka Akcyjna z siedzibą Sobienie Szlacheckie 64,  08-443 Sobienie Jeziory, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511138, REGON 140422103, NIP 9512202935, o kapitale zakładowym w wysokości 4.345.263,00 (cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) złote, w całości wpłaconym. Akta rejestrowe Spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Więcej informacji

Warszawa, 9 października 2020 r.

WEZWANIE

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Spółka pod firmą Sobienie Królewskie Spółka Akcyjna z siedzibą Sobienie Szlacheckie 64, 08-443 Sobienie Jeziory, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511138, REGON 140422103, NIP 9512202935, o kapitale zakładowym w wysokości 4.345.263,00 (cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) złote, w całości wpłaconym, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów przysługujących im akcji Spółki, w związku z ustawowym obowiązkiem dematerializacji akcji Spółki i ich rejestracji w rejestrze akcjonariuszy Spółki.
Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce osobiście za pisemnym pokwitowaniem.